B E S Z Á M O L Ó
A TÁMOP 5.5.6-08/2-2008-0006 projekt megvalósítása érdekében végzett tevékenységről


A gazdaság fejlődése, a fogyasztói társadalom kialakulása hazánkban is folyamatosan hatást gyakorol a piac szereplőire, s ezáltal a fogyasztóvédelemre is. A tapasztalat azt mutatja, hogy a mai Magyarországon az emberek nehezen tudnak eligazodni a rájuk zúduló hatalmas információtömeg között, miközben fogyasztóként egyre több minden áll rendelkezésre, és egyre szélesebb a kínálat. A fogyasztóvédelem valójában ma már kiterjed olyan területekre is, amelyek korábban kevésbé, vagy egyáltalán nem kerültek a látókörbe. Manapság a fogyasztók egyre szélesebb köre egyre szélesebb körben várja el a jogos védelmet.
A cél az, hogy az egyének a fogyasztóvédelmi tevékenység szereplőitől olyan információkat kapjanak mind szélesebb körben, amely által a fogyasztói tudatosság erősödik, a tudatos fogyasztó körültekintőbb lesz a vásárlásoknál, szolgáltatások igénybevételénél, a termékek kiválasztása alkalmával ismerjék azokat a tájékoztató adatokat, amelyek figyelembevételével hozhatják meg célszerű döntésüket, képesek legyenek a fogyasztók arra, hogy önállóan, közvetlenül is érvényesítsék jogaikat.
E célkitűzés fogalmazódott meg  az Új Magyarország Fejlesztési  terv  „ keretében támogatott , „Mindennapi fogyasztóvédelem a Dél-alföldön – a falvaktól a városokig  „ című,  pályázatban. A TÁMOP 5.5.6-08/2-2008-0006 azonosítási számú  projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális  Alap finanszírozásával valósult meg és a támogatás segítségével biztosított eszközrendszer célirányos felhasználásával sikerült a célkitűzéseket megvalósítani.
A projektben résztvevő, konzorciumot alkotó szervezetek deklarált közös célja, hogy – civil és társadalmi összefogásban – elősegítsék egy /jog/tudatos fogyasztói társadalom kialakulását.


A megvalósítás eredményeiTerületi ügyfélszolgálati irodák tevékenysége

A régió három megyeszékhelyén, (Békéscsaba, Kecskemét, Szeged)  a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve üzemeltetett tanácsadó irodahálózat reprezentálja talán legjobban a regionális civil fogyasztóvédelmet.  Az ügyfélforgalom az utóbbi időszakban egyre növekszik. Amint az összesítésekből kiderül az elmúlt évben havonta 3-400 fő ügyfél fordult meg a panaszkezelő és tanácsadó irodákban, ez évben már 500 fő feletti nagyságrenddel találkozunk. A megkeresések részben személyesen, részben telefonon történnek, de már regisztrálásra kerülnek az elektronikus úton történő bejelentések  is. Az ügyfélszolgálati irodák regisztrált forgalma a projekt megvalósításának időszakában jelentős nagyságrendű emelkedést mutat. A projekt  nyitó és a záró hónap adatait összevetve  160/!/ %-os emelkedést tapasztalható. A projekt időszakában összesen 6942 ügyet kezeltek az irodák a mellékelt táblázat szerint.
A fogyasztóvédelem társadalmasítása, egyben a tudatos fogyasztóvá nevelés fontos bázisának tekinthető ügyfélszolgálati irodák forgalmi adatait tekintve megállapítható, hogy mind ügyszámnövekedés, mind az összforgalmon belüli részarányt tekintve városonként szinte egyformán egyenletes növekedés tapasztalható, amely egyértelműen bizonyítja az ilyenfajta szolgáltatás létjogosultságát és a fogyasztói igényt.


Virtuális tanácsadás, panaszkezelés

Új, fogyasztóvédelmi honlap indult 2010. tavaszán a www.vegyed-e.eu. A portál a pályázat eredményeként jöhetett létre. A projektben szakmai partner a Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Alföldi Igazgatósága, további együttműködő partner pedig a Dél-Alföldi Teleházak Szövetsége.
A honlap  alapvetően Bács-Kiskun-, Békés,- és Csongrád megyei kötődésű, ám a világhálónak köszönhetően, illetve figyelembe véve, hogy a fogyasztóvédelmi problémák az esetek döntő többségében nem helyi jellegűek, bárki számára
érdekes és hasznos lehet. A honlap különlegessége, hogy – a hasonló témájú portálokhoz képest egyedülálló módon – interaktív. a látogatók írhatnak a portálon működő „panaszkönyvbe”, sérelmeiket elpanaszolhatják a fórumon, ahol a fogyasztóvédőkön kívül az oldal többi látogatójával is cseveghetnek, de beléphetnek a www.vegyed-e.eu-val összeköttetésben álló teleházas rendszerbe is, ugyanis a régió 15 kis településén lévő információs pontokon is  lehetőség van a fogyasztóvédelmi panaszok virtuális intézésére.


Társadalmi párbeszéd kialakítása

Fogyasztóvédelmi kerekasztal konferenciák
A konferenciák célja az  EU fogyasztóvédelmi logikájának megfelelő, ”exkluzív” fórum megteremtése a régióban. A szegedi székhellyel megszervezendő rendszeres ülések ennek megfelelően a fogyasztóvédelem három szereplőjének: a hatóságok-, a non profit érdekképviselet-, illetve a vállalkozók, vállalkozások nyilvános gondolatcseréjét szolgálták. Az együttműködési szerződést kötő „három oldal”: a hivatali hatóságok,  a civil fogyasztóvédelmi szolgálat és a vállalkozói érdekképviseletek konfliktus feltáró és elemző társadalmi kommunikációja így kellő súlyt adott a folyamatos társadalmi párbeszédnek.

Roadsohw-k
Három, egyenként egynapos roadshow jellegű rendezvény került megrendezésre a három dél-alföldi megyeszékhelyen. A rendezvények pontos időpontja, illetve helyszíne a három megyeszékhelyen évente megrendezésre kerülő, az adott tájegység legjelentősebb gasztronómiai eseményéhez igazodott. Kecskeméten a „Hírös napokhoz” (augusztus vége – szeptember eleje), Békéscsabán a „Csabai kolbászfesztiválhoz” (október második fele), Szegeden pedig a „Nemzetközi Halfesztiválhoz” (szeptember eleje).
 

Ismeretterjesztő interaktív műsorok

Televíziós műsorok

A Vegyed-e 14 hónapon keresztül, kéthetente új műsorral jelentkező regionális fogyasztóvédelmi magazinműsor. A műsorok a rendszeres ismétlést követően hetente ismétlődtek, azaz minden műsor 4 alkalommal látható a régió megyeszékhelyi, illetve csatlakozó partner-televíziók csatornáján. A műsorok elhelyezésre kerültek a kapcsolt weboldalon. A média segítségével a mindennapi közbeszéd témái közé emelik be az tudatos vásárlói magatartás elemeit és problémáit. A műsorfolyam 30 új szerkesztésű műsorból állt - köztes heteken ismétlések láthatók – régiós szinten mintegy 120 megjelenéssel.

Fogyasztóvédelmi hírlevél
A külsejében és belső tartalmában is igényes megjelenésű elsődlegesen nyomtatott, de elektronikus úton is elérhető  média érzékelhetően „együtt élt” a projekttel, jól szolgálta annak célkitűzéseit.  A 2009. júniusától havonta Hírlevél rendszeresen és folyamatosan tájékoztatott a projekt  „megvalósulás” állapotáról, bemutatva annak eredményeit és az előforduló nehézségeket.

Oktatási tevékenység

A három megyében összesen   18 középiskolában, illetve kollégiumban végzett fogyasztóvédelmi oktatás kapcsán az egyeztetések, előszervezések, szervezések során a helyszíni képzéshez maradéktalanul biztosítani kellett - megfelelő színvonalon - a szükséges személyi (szakmai előadók) - és tárgyi (terem, oktatási és prezentációs eszközök stb.) feltételeket. Ezekhez, a feladatokhoz – eseti jelleggel – szükség esetén további erőforrásokat is be kellett vonni, emellett komoly egyeztetést és szervezést igényelt a logisztikai feladatok pontos megszervezése. A képzésben részt vett tanulói létszáma – egy-egy oktatáson  – meghaladta a 40 fős átlagot, a szórás szélső értékei 14 és 84 fő között voltak. Minden alkalommal színvonalas ismeretterjesztő fogyasztóvédelmi kiadványokat is kaptak a fiatalok , amelyeket  később is jól tudnak használni /pl. OFE, NFH, DARFE havi- és eseti kiadású szakmai anyagok, tematikus kiadványok/.

Szakember képzés, továbbképzés

A projekt megvalósítása során kiemelt figyelem irányult a fogyasztóvédelmi  szakemberképzés és továbbképzés területén vállalt feladatok maradéktalan teljesítésére, hiszen a vállalt célkitűzések elérése csak megfelelő szintű szakmai felkészültség birtokában lehetséges. Mind a fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálati, tanácsadói, oktatói, mind a békéltető testületi munka során csak naprakész jogismerettel, nagy gyakorlati tapasztalattal, megfelelő kommunikációs készséggel lehet társadalmilag hasznos tevékenységet folytatni. Csak így teremthető meg részint a fogyasztók, részint a vállalkozók részéről az a bizalmi tőke, amely a mindegyik fél számára hasznos és sikeres együttműködés elengedhetetlen feltétele.

Értékelő, elemző tanulmányok készítése

A TÁMOP projekt keretében 3 tanulmány elkészítésére került sor. Az első az un. helyzetelemző tanulmány, amely egyben, mint projektnyitó írásos dokumentum is szerepelt. A második tanulmány az élelmiszeripar, élelmiszer biztonság kérdésével foglalkozott. A projekt keretében került sor a zárótanulmány elkészítésére is, amelynek célja a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos lehetőségek összegzése oly módon, hogy az a további szakmai megbeszélések és egyeztetések alapjává váljon.
A projekt időszakában elvégzett munka  során nagy szakmai és tapasztalati tőkét felhalmozó humán erőforrás  folyamatos tevékenysége, a kapott és jól hasznosított eszközrendszer további funkcionáltatása nemcsak kötelezően vállalt  feladat, hanem a „megszólított” fogyasztói társadalom részéről megnyilvánuló kényszerítő igény.
 Világosan kell látni, hogy a kulturált európai társadalomban a civilek szerepe a fogyasztói érdekérvényesítésben megkerülhetetlen tényező. Az a tény, hogy a projekt megvalósításának időszakában élte át a fogyasztói társadalom az egyik legsúlyosabb pénzügyi és gazdasági válságát, felerősítette az érdekérvényesítés iránti állampolgári igényt. Komoly egzisztenciális érdekek fűződtek ahhoz, hogy kapjon figyelmet minden egyes fogyasztói panasz, kapjon segítséget, tanácsot, fórumot a jogérvényesítés rögös útján, s mindemellett még hasznos ismereteket is szerezzen a jövőbeni fogyasztói magatartásához.

Szeged, 2010. augusztus

Varga József
projekt vezető

Pályázati összefoglaló megtekintése


Fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálati irodák forgalmának, panaszok megoszlásának megtekintése


Honlapunk a TÁMOP 5.5.6-08/2-2008-0006 projekt keretében
az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg
Honlapunk működtetését a Szociális és Munkaügyi Miisztérium támogatásával valósítjuk meg.